Banner

Hệ thống dây cứu sinh trên mái

Hệ thống dây cứu sinh trên mái hay còn gọi là hệ thống chống rơi ngã cá nhân (Fall Arrest System) là hệ thống được thiết kế để chống rơi ngã từ trên cao. Khống chế khoảng rơi và xung lực trong phạm vi cho phép. Đảm bảo an toàn cho người lao động khi có sự cố rơi ngã xảy ra.

Hệ thống dây cứu sinh trên mái (Fall Arrest System) là hệ thống được lắp đặt trên các mái nhà, các công trình xây dựng, không gian làm việc đặc biệt để chống rơi ngã. Một hệ thống được thiết kế đạt yêu cầu khi:

 • Xung lực và khoảng cách rơi được kiểm soát trong phạm vi cho phép.

 • Người rơi trong tư thế thích hợp, không va chạm vào các vật cản trên đường rơi.

 • Ngăn ngừa khả năng rơi ngã

 • Không ảnh hưởng đến thao tác khi làm việc.

 • Đã được kiểm tra và thử nghiệm đạt yêu cầu.

Quy định kỹ thuật đối với hệ thống dây cứu sinh

Đối với từng loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống dây cứu sinh (hệ thống chống rơi ngã cá nhân) phải tuân theo các yêu cầu kỹ thuật sau:

 1. Dây đỡ cả người phải đạt được các yêu cầu theo quy định tại mục 4, được thử nghiệm theo quy định tại mục 5 và được ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, sử dụng theo mục 6 của TCVN 7802-1:2007 (ISO 10333-1) "Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Dây đỡ cả người".

 2. Dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại mục 4, được thử nghiệm theo quy định tại mục 5 và được ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, sử dụng theo mục 6 của TCVN 7802-2:2007 (ISO 10333-2) "Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng".

 3. Dây cứu sinh tự co phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại mục 4 và mục 5, được thử nghiệm theo quy định tại mục 6 và được ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, sử dụng theo mục 7 của TCVN 7802- 3:2007 (ISO 10333-3) "Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Dây cứu sinh tự co".

 4. Đường ray thẳng đứng và dây cứu sinh thẳng đứng kết hợp với bộ hãm rơi ngã kiểu trượt phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại mục 4, được thử nghiệm theo quy định tại mục 5 và được ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, sử dụng theo mục 6 của TCVN 7802- 4:2008 (ISO 10333-4) "Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Đường ray thẳng đứng và dây cứu sinh thẳng đứng kết hợp với bộ hãm rơi ngã kiểu trượt".

 5. Các bộ phận nối cổng tự đóng và tự khóa phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại mục 4, được thử nghiệm theo quy định tại mục 5 và được ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, sử dụng theo mục 6 của TCVN 7802-5:2008 (ISO 10333-5) "Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Các bộ phận nối có cổng tự đóng và tự khóa".

Hệ thống chống rơi ngã cá nhân hoàn chỉnh phải tuân theo các yêu cầu được quy định tại mục 4, mục 5 và mục 6 của TCVN 7802-6:2008 (ISO 10333-6) "Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Các phép thử tính năng của hệ thống".

Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống dây cứu sinh trên mái

 1. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống dây cứu sinh (hệ thống chống rơi ngã cá nhân) phải được bảo quản và sử dụng theo các quy định tại QCVN 23: 2014/BLĐTBXH của Quy chuẩn này và theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

 2. Sử dụng các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân đúng mục đích, theo đúng chức năng và theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

 3. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân phải được thử nghiệm định kỳ tương ứng với từng loại được nêu trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7802 và thử nghiệm tính năng của hệ thống theo tiêu chuẩn TCVN 7802-6:2008 (ISO 10333-6) ít nhất 01 lần trong 6 tháng. Việc thử nghiệm định kỳ do các tổ chức kiểm định thực hiện. Sau mỗi lần thử nghiệm phải có biên bản ghi lại kết quả thử nghiệm và thời hạn thử nghiệm tiếp theo đối với sản phẩm đạt yêu cầu. Không sử dụng các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu.

 4. Người sử dụng phải căn cứ vào hướng dẫn của nhà sản xuất. Xây dựng nội dung kiểm tra tính năng của các cơ cấu, bộ phận của hệ thống dây cứu sinh trước khi sử dụng hàng ngày. Hướng dẫn phải được phổ biến cho người lao động và treo ở vị trí thuận lợi cho người lao động tự kiểm tra.

 5. Trước khi sử dụng hệ thống chống rơi ngã cá nhân, người lao động phải tự kiểm tra theo hướng dẫn đã được niêm yết tại nơi làm việc.

 6. Việc tự kiểm tra khi sử dụng hệ thống dây cứu sinh (hệ thống chống rơi ngã cá nhân) hàng ngày phải được giám sát và có sổ ghi lại kết quả.

Các bài viết liên quan