Chứng nhận hợp quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa

Chứng nhận hợp quy chuẩn sản phẩm, hàng hóa

Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị được Nhà nước chỉ định thực hiện chức năng chứng nhận hợp quy chuẩn các sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2 - Các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Chứng nhận hợp quy chuẩn là hoạt động kiểm tra, đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2) với các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định.

Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa hợp quy chuẩn nhằm:

Các phương thức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn

Phương thức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cụ thể được quy định tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Phương thức đánh giá sự phù hợp được lựa chọn phải phù hợp với đối tượng được đánh giá để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá sự phù hợp.

  • Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình.

  • Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường.

  • Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

  • Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

  • Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

  • Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý.

  • Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

  • Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa

Đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2) thường được chứng nhận hợp quy chuẩn theo phương thức 5, phương thức 7, phương thức 8.

Tổ chức chứng nhận hợp quy chuẩn

Chứng nhận hợp quy chuẩn là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ những tổ chức, cá nhân được Nhà nước chỉ định mới được thực hiện công việc này.

Quý khách hàng có nhu cầu chứng nhận hợp quy chuẩn, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Hãy liên hệ với SITC, chúng tôi sẽ trả lời ngay khi nhận được yêu cầu.

Các bài viết liên quan