Banner

Kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan

Kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan là hoạt động kiểm tra và đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống có áp suất làm việc từ 0,7 bar theo Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2021 do Bộ LĐTBXH đã ban hành.

Kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan (không khí nén, khí công nghiệp) là hoạt động kiểm tra kỹ thuật nhằm đánh giá khả năng làm việc an toàn của hệ thống. Các hệ thống đường ống dẫn khí nén có áp suất làm việc lớn hơn 0,7 bar là đối tượng phải thực hiện kiểm định an toàn trong các trường hợp sau:

 • Kiểm định an toàn lần đầu ngay sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.

 • Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng.

 • Kiểm định bất thường sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống. Khi thay đổi vị trí lắp đặt hoặc sau khi ngưng sử dụng trên 12 tháng.

Quy trình kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí nén

Quy trình kiểm định đường ống dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan (không khí nén, khí công nghiệp …) có áp suất làm việc lớn hơn 0,7 bar đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành theo thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2021 có số hiệu QTKĐ: 31-2021/BLĐTBXH.

Quy trình kiểm định này không áp dụng cho các hệ thống đường ống sau:

 • Hệ thống đường ống dẫn khí dầu mỏ hóa lỏng, khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ.

 • Hệ thống đường ống dẫn hơi nước và nước nóng.

 • Hệ thống đường ống dẫn các loại khí dùng trong lĩnh vực y tế.

Khi kiểm định đường ống dẫn khí nén, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

 • Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật hệ thống đường ống.

 • Khám xét kỹ thuật bên ngoài, bên trong.

 • Thử nghiệm kỹ thuật: Hệ thống phải được thử bền và thử kín theo điều 8 mục số 3 của quy trình kiểm định. Chỉ thực hiện thử nghiệm khi kết quả kiểm tra hồ sơ và quá trình khám xét kỹ thuật đạt yêu cầu.

 • Kiểm tra vận hành hệ thống.

 • Lập biên bản và cấp giấy chứng nhận kiểm định nếu kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

Thời hạn kiểm định đường ống khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan

Thời hạn kiểm định hệ thống đường ống khí nén được quy định như sau:

1. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm. Đối với hệ thống đường ống sử dụng môi chất có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại hoặc hệ thống đường ống khác đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.

2. Đối với hệ thống đường ống sử dụng môi chất có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại đã sử dụng trên 12 năm hoặc hệ thống đường ống khác đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.

3. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.

4. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

5. Khi thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Các bài viết liên quan