Huấn luyện an toàn nhóm 4 - An toàn chung

Huấn luyện an toàn nhóm 4 - An toàn chung

Huấn luyện an toàn nhóm 4 là chuyên đề huấn luyện an toàn vệ sinh lao động bắt buộc dành cho người lao động làm việc trong các môi trường không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Bao gồm cả người học nghề, thử việc.

Huấn luyện an toàn nhóm 4 - An toàn chung là chuyên đề huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hằng năm dành cho người lao động làm việc trong các môi trường không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Nhóm huấn luyện này cũng bao gồm cho những người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Những đối tượng sau không thuộc phạm vi của chuyên đề huấn luyện này:

 • Người làm công tác quản lý, phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động

 • Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

 • Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016

 • Người làm công tác y tế

Nội dung chương trình huấn luyện an toàn nhóm 4

Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thuộc nhóm 4 phải đảm bảo các nội dung chính sau:

Về các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động

 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động theo quy định của pháp luật

 • Các chính sách, chế độ về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc. Nhận biết, khắc phục và phòng ngừa.

 • Cơ cấu tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên

 • Văn hóa an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất và kinh doanh

 • Nội quy an toàn, các quy định, biển báo, chỉ dẫn về an toàn lao động

 • Dụng cụ bảo hộ cá nhân (PPE): chức năng và cách sử dụng

 • Phòng chống bệnh nghề nghiệp

 • Sơ cứu người bị tai nạn lao động

Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

Huấn luyện về quy trình làm việc và các yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động tại nơi người lao động làm việc.

Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 4 - An toàn chung

 • Tổng thời gian huấn luyện an toàn nhóm 4 không ít hơn 16 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Huấn luyện an toàn định kỳ

Theo khoản 4 điều 14 Luật an toàn vệ sinh lao động quy định:

 • Người lao động thuộc nhóm 4 phải được huấn luyện định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần. Thời gian huấn luyện không ít hơn 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

 • Khi người lao động ngưng làm việc từ 6 tháng trở lên

 • Khi thay đổi công nghệ sản xuất hay khi người lao động thay đổi môi trường làm việc

Kết quả huấn luyện

 • Đơn vị huấn luyện ban hành danh sách huấn luyện có đính kèm kết quả huấn luyện.

 • Người sử dụng lao động ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại cơ cở sản xuất, kinh doanh.

Chi phí huấn luyện an toàn nhóm 4

Chi phí huấn luyện an toàn nhóm 4 phụ thuộc vào số lượng học viên và địa điểm huấn luyện

Mọi thắc mắc về công tác an toàn vệ sinh lao động xin liên hệ với SITC. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Các bài viết liên quan