Huấn luyện an toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất là hoạt động đào tạo kỹ thuật an toàn về hóa chất dành cho cán bộ quản lý, người lao động làm việc có liên quan đến hóa chất nguy hiểm.

Huấn luyện an toàn hóa chất là hoạt động đào tạo kỹ thuật an toàn về hóa chất dành cho cán bộ quản lý, người lao động làm việc có liên quan đến hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Pháp luật an toàn hóa chất

Các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất phải tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất mà pháp luật đã quy định.

 • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

 • Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất

 • Thông tư số 32/2017/TT-BCT, Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

 • Thông tư số 36/2014/TT-BCT, Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Đối tượng huấn luyện an toàn hóa chất

Công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất. Cụ thể:

 • Lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (cán bộ quản lý)

 • Người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phải phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của người lao động tại nơi sản xuất.

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất cho cán bộ quản lý

Huấn luyện an toàn hóa chất cho cán bộ quản lý phải đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

 • Pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

 • Những quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tồn chứa hóa chất

 • Các quy định về nhãn mác hàng hóa.

 • Phiếu an toàn hóa chất (MSDS - material safety data sheet)

 • Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất

 • Biện pháp về quản lý, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm

 • Các phương án, biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất

 • Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất

 • Biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

Nội dung huấn luyện cho người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất-sitc

Các kiến thức cần cung cấp cho người lao động khi huấn luyện an toàn hóa chất là:

 • Pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động)

 • Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất

 • Các hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố

 • Phiếu an toàn hóa chất (MSDS - material safety data sheet)

 • Quy trình pha chế, sử dụng hóa chất.

 • Các quy định an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao

 • Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, trang thiết bị bảo vệ cá nhân

 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp vị trí công việc

 • Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.

Hình thức và thời gian huấn luyện an toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất được thực hiện khi:

 • Huấn luyện lần đầu: Đối với cán bộ quản lý, thời gian huấn luyện ít nhất mười hai (12) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Đối với người lao động mới được tuyển dụng, thời gian huấn luyện ít nhất mười sáu (16) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Huấn luyện định kỳ: Được thực hiện định kỳ hai (02) năm một lần cho cán bộ quản lý và người lao động. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

 • Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có sự thay đổi phương án sản xuất, cơ sở vật chất, chủng loại hóa chất. Khi thay đổi vị trí làm việc. Khi kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ sáu tháng trở lên. Thời gian huấn luyện ít nhất mười hai (12) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Chi phí huấn luyện, đào tạo

Chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn hóa chất phụ thuộc vào số lượng học viên, địa điểm giảng dạy hay các yêu cầu đặc biệt khác của khách hàng.

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các bài viết liên quan