Huấn luyện an toàn điện

Huấn luyện an toàn điện

Hằng năm, các tai nạn liên quan đến điện gây ra tổn thất rất lớn về người và tài sản. Công tác huấn luyện an toàn điện sẽ trang bị các kiến thức về an toàn điện. Cách nhận diện các mối nguy hiểm, biện pháp khắc phục, phòng tránh các tai nạn do điện gây ra.

Huấn luyện an toàn điện là hoạt động bắt buộc mà Luật an toàn vệ sinh lao động đã quy định.

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định các đối tượng sau bắt buộc phải tham gia khóa huấn luyện an toàn điện:

 • Cán bộ chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động

 • Người lao động làm việc trực tiếp liên quan đến điện (người bảo trì và sửa chữa thiết bị điện, người vận hành các thiết bị điện)

Nội dung huấn luyện an toàn điện

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định khung huấn luyện an toàn điện cho người lao động trực tiếp liên quan đến điện bao gồm các nội dung sau:

 • Hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

 • Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

 • Các khái niệm cơ bản về điện (mạng điện, dòng điện, điện trở, điện áp …)

 • Hệ thống ký hiệu, nhãn hiệu về an toàn điện

 • Các yếu tố nguy hiểm khi tiếp xúc với điện. Cách nhận diện và biện pháp phòng tránh.

 • Các quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện (nối đất, nối không …)

 • Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra các trang thiết bị điện

 • Quy trình sử dụng, kiểm tra, giám sát khi làm việc liên quan đến điện

 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố

 • Thiết bị bảo vệ cá nhân. Tính năng, cách sử dụng và bảo quản

 • Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị tai nạn về điện

Hình thức và thời gian huấn luyện an toàn điện

Công tác huấn luyện an toàn điện được thực hiện khi:

 • Huấn luyện lần đầu: Đối với người lao động mới được tuyển dụng, thời gian huấn luyện ít nhất 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Huấn luyện định kỳ: Huấn luyện định kỳ hai (02) năm một lần cho người lao động. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

 • Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có sự thay đổi phương án sản xuất, cơ sở vật chất. Khi thay đổi vị trí làm việc. Khi người lao động đã nghỉ làm việc từ sáu tháng trở lên. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện an toàn điện

Chi phí huấn luyện an toàn điện

Chi phí huấn luyện an toàn điện phụ thuộc vào số lượng học viên, địa điểm giảng dạy, hình thức huấn luyện hay các yêu cầu đặc biệt khác của khách hàng.

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các bài viết liên quan