Huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại

Huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại

Công tác huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại giúp người lao động có các kỹ năng về kỹ thuật an toàn trong sản xuất. Cung cấp các kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng ngừa các mối nguy hiểm trong khi hàn và cắt kim loại. Xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động.

An toàn hàn cắt kim loại là khóa học về kỹ thuật an toàn bắt buộc dành cho người lao động trực tiếp thực hiện công tác hàn và cắt kim loại.

Công tác huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại phải giúp người lao động có các kỹ năng về kỹ thuật an toàn trong công tác hàn và cắt kim loại. Cung cấp các kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng ngừa các mối nguy hiểm trong khi hàn và cắt kim loại.

Pháp luật về an toàn vệ sinh lao động quy định: Chỉ những cá nhân đã được huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại mới được phép thực hiện công việc có yêu cầu nghiêm ngặt này.

Huấn luyện an toàn khi hàn cắt kim loại giúp người lao động có các kiến thức cơ bản về:

 • Hệ thống pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

 • Kiến thức về các mối nguy hiểm, có hại khi thực hiện công việc hàn và cắt kim loại. Nhận diện và phòng tránh

 • Xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn khi hàn cắt kim loại

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP thì công tác huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại cho người lao động phải đáp ứng được các nội dung sau:

 • Hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

 • Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Người sử dụng lao động

 • Lý thuyết về kỹ thuật hàn cắt kim loại

 • Hệ thống tính hiệu an toàn trong công nghệ hàn và cắt kim loại

 • Tính chất của các khí cháy sử dụng trong hàn và cắt kim loại

 • Các yếu tố nguy hiểm khi hàn và cắt kim loại. Nguyên nhân và cách khắc phục

 • An toàn khi làm việc với điện, khí cháy nổ, không gian kín

 • Quy trình hàn và cắt kim loại, xử lý các sự cố khi hàn cắt kim loại

 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố

 • Thiết bị bảo vệ cá nhân. Tính năng, cách sử dụng và bảo quản

 • Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.

Huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại

Hình thức và thời gian huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại

Công tác huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại dành cho người lao động trực tiếp được thực hiện khi:

 • Huấn luyện lần đầu: dành cho người lao động mới được tuyển dụng, thời gian huấn luyện ít nhất 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Huấn luyện định kỳ: Được thực hiện định kỳ hai (02) năm một lần cho người lao động. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

 • Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có sự thay đổi công nghệ hàn cắt. Thay đổi môi trường lao động. Khi người lao động đã nghỉ làm việc từ sáu tháng trở lên. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

Chi phí huấn luyện chuyên đề an toàn hàn cắt kim loại

Chi phí huấn luyện an toàn khi hàn cắt kim loại phụ thuộc vào số lượng học viên, địa điểm giảng dạy và hình thức huấn luyện cũng như các yêu cầu đặc biệt khác của khách hàng.

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các bài viết liên quan