Huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao

Huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao

Môi trường làm việc trên cao luôn đối diện với nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn. Công tác huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao cho người lao động sẽ hạn chế các tai nạn lao động do môi trường làm việc đem lại.

Huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao cho người lao động là việc làm bắt buộc mà người sử dụng lao động phải thực hiện. Chỉ những người lao động đã qua khóa huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao mới được phép thực hiện nhóm công việc này.

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định các đối tượng sau bắt buộc phải tham gia khóa huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao:

 • Cán bộ chuyên trách về an toàn có môi trường làm việc trên cao

 • Người lao động làm việc ở trên cao

Quy định về nội dung huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định khung huấn luyện an toàn cho người lao động làm việc ở trên cao. Chương trình huấn luyện phải đảm bảo:

 • Giới thiệu hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

 • Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

 • Hệ thống thông tin liên lạc, biển báo cũng như hệ thống tổ chứa nhân sự khi làm việc trên cao, trên công trường xây dựng.

 • Các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao

 • Trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc trên cao. Tính năng, cách sử dụng, phương pháp kiểm tra và bảo quản.

 • Các yếu tố nguy hiểm khi làm việc trên cao. Cách nhận diện và biện pháp phòng tránh.

 • Các nguyên tắc lắp dựng dàn giáo, thang dây và thang cố định. Phương pháp kiểm tra

 • Các nguyên tắc di chuyển và làm việc trên cao. Phương pháp vận chuyển vật tư, dụng cụ làm việc.

 • Các vấn đề về môi trường làm việc. Các chế độ nghỉ ngơi

 • Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát an toàn lao động

 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố

 • Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị tai nạn

Hình thức và thời gian huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao

Công tác huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao được thực hiện khi:

 • Huấn luyện lần đầu: Đối với người lao động mới được tuyển dụng, thời gian huấn luyện ít nhất 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Huấn luyện định kỳ: Huấn luyện định kỳ hai (02) năm một lần cho người lao động. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

 • Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có sự thay đổi phương án thi công, cơ sở vật chất. Khi thay đổi vị trí làm việc. Khi người lao động đã nghỉ làm việc từ sáu tháng trở lên. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao

Chi phí huấn luyện an toàn

Chi phí đào tạo, huấn luyện an toàn khi làm việc trên cao phụ thuộc vào số lượng học viên, địa điểm giảng dạy, hình thức huấn luyện cũng như các yêu cầu đặc biệt khác của khách hàng.

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các bài viết liên quan